Ancestry of Henri-Charles Dahlem in france and over the World

Entries: 74415    Updated: 2008-11-22 09:59:22 UTC (Sat)    Contact: Henri-Charles

Enter surname OR surname, given to find:
Advanced Search
No Surname < A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z >
SPRUNCK, Jean Georges b: ABT 1680
SPRUNCK, Jean Georges b: 11 DEC 1740 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Jean Georges b: 12 JAN 1756 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Jean Georges b: 2 OCT 1769 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND, d: 5 MAR 1770 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Jean Georges b: 14 MAR 1792 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND, d: 24 JAN 1814 in Sauguramains,,,Mainz,,
SPRUNCK, Jean Gregoire b: ABT 1671 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND, d: 20 MAR 1753 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Jean Pierre b: 29 SEP 1710 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND, d: 17 NOV 1783 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Jean Pierre b: 2 APR 1758 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND, d: 9 JUN 1793 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Jean Pierre b: 19 NOV 1809 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Jean Simon b: 21 APR 1745 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Jeanne b: in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Jeanne b: 8 DEC 1722 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Jeanne b: 26 DEC 1901 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Josef b: 19 JUL 1770 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Josef b: 25 APR 1825 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND, d: 22 DEC 1825 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Josefina b: 29 NOV 1897 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Living
SPRUNCK, Living
SPRUNCK, Madeleine b: 13 FEB 1823 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND, d: 3 JUN 1902 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Magdalena b: 3 FEB 1790 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND, d: 11 JUN 1865 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Margaretha b: 7 JUL 1877 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Margaretha Catherine b: 1 AUG 1867 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Marguerite b: ABT 1680 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND, d: 1 JUL 1750 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Marguerite b: 2 FEB 1738 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Marguerite b: 16 MAR 1744 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Marguerite b: 1754 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Marguerite b: 5 JUN 1827 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Maria b: 4 APR 1904 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Maria Elisabetha b: 28 MAY 1820 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Marie Anne b: 10 JUN 1858 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Marie Christine b: 28 MAY 1714 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Marie Elisabeth b: 19 MAR 1719 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Marie Elisabeth b: 2 JUN 1754 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND, d: 19 FEB 1822 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Marie Elisabeth b: BEF 1781 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND, d: 23 APR 1819 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Marie Marguerite b: 2 JUL 1705 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND, d: 13 OCT 1784 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Mathias b: 25 NOV 1764 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND, d: 30 DEC 1764 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Michel b: 9 OCT 1773 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND, d: 24 NOV 1773 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Nicolas b: 9 MAY 1771 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND, d: 4 JUN 1802 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Nikolas b: 2 APR 1892 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Nikolaus b: 15 DEC 1792 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND, d: 10 OCT 1793 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Nikolaus b: 10 NOV 1801 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND, d: 15 FEB 1832 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Otto b: 31 MAR 1756 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Otto b: 22 APR 1900 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Otto Christian b: 14 OCT 1706 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND, d: 13 OCT 1784 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Peter b: 8 JUN 1791 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Peter b: 5 DEC 1815 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND, d: 29 OCT 1817 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Peter b: 27 FEB 1874 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Philippe b: 8 SEP 1787 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Phillipe b: 16 MAY 1748 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Pierre b: 10 JAN 1791 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Pierre b: 4 NOV 1859 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Simon b: 27 SEP 1791 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND, d: 10 APR 1792 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPRUNCK, Simon b: 18 DEC 1816 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND, d: 15 DEC 1832 in Blieskastel [ Altheim],DE-66440,Saar Pfalz Kreis,Saarland,DEUTSCHLAND,
SPUR, Living
SR., Raymond L. Brodt b: 1902 d: 28 FEB 1977
STAAB, Andre b: ABT 1730 in Hottviller,57720,Moselle,Lorraine,FRANCE, d: 11 DEC 1790 in Hottviller,57720,Moselle,Lorraine,FRANCE,
STAAB, Andre b: 20 NOV 1755 in Hottviller,57720,Moselle,Lorraine,FRANCE, d: 11 DEC 1790 in Hottviller,57720,Moselle,Lorraine,FRANCE,
STAAB, Anna b: 26 SEP 1869 in Lahnstein [Oberlahnstein],DE-56112,Rhein-Lahn-Kreis,Rheinland Pfalz,DEUTSCHLAND, d: 12 NOV 1936 in Sarreguemines,57200,Moselle,Lorraine,FRANCE,
STAAB, Anne Apolline b: in Neuburg Steinhausen [steinhausen],DE-23974,Landkreis Nordwestmecklenburg,Mecklenburg Vorpommern,DEUTSCHLAND,
STAAB, Anne Barbe
STAAB, Anne Catherine b: 27 MAR 1794 in Hottviller,57720,Moselle,Lorraine,FRANCE,
STAAB, Anne Madeleine
STAAB, Anne Marie b: in Volmunster [ Weiskirch],57720,Moselle,Lorraine,FRANCE,
STAAB, Anne Marie
STAAB, Anne Marie b: 27 SEP 1754 in Puttelange Aux Lacs,57510,Moselle,Lorraine,FRANCE, d: 16 DEC 1794 in Puttelange Aux Lacs,57510,Moselle,Lorraine,FRANCE,
STAAB, Anne Marie b: 19 MAY 1757 in Rohrbach Les Bitche,57410,Moselle,Lorraine,FRANCE,
STAAB, Anne Marie b: 10 MAR 1779 in Hottviller,57720,Moselle,Lorraine,FRANCE,
STAAB, Anne Marie b: 18 NOV 1808 in Hottviller,57720,Moselle,Lorraine,FRANCE, d: 31 JAN 1874 in Hottviller,57720,Moselle,Lorraine,FRANCE,
STAAB, Anne Odile
STAAB, Barbe
STAAB, Barbe
STAAB, Barbe
STAAB, Barbe
STAAB, Barbe b: 28 MAY 1770 in Hottviller,57720,Moselle,Lorraine,FRANCE, d: 6 APR 1825 in Hottviller,57720,Moselle,Lorraine,FRANCE,
STAAB, Barthelemy b: in Volmunster [ Weiskirch],57720,Moselle,Lorraine,FRANCE, d: BEF 1762
STAAB, Catherine
STAAB, Catherine
STAAB, Catherine
STAAB, Catherine d: 30 JAN 1746 in Hottviller,57720,Moselle,Lorraine,FRANCE,
STAAB, Catherine
STAAB, Catherine
STAAB, Catherine
STAAB, Catherine b: 13 OCT 1762 in Rohrbach Les Bitche,57410,Moselle,Lorraine,FRANCE,
STAAB, Catherine b: 15 JUL 1766 in Hottviller [ Neunkirchen Neunkircherhof],57720,Moselle,Lorraine,FRANCE,
STAAB, Catherine b: 1770
STAAB, Catherine b: BEF 1780
STAAB, Catherine b: 30 DEC 1813 in Hottviller,57720,Moselle,Lorraine,FRANCE, d: 15 FEB 1856 in Hottviller,57720,Moselle,Lorraine,FRANCE,
STAAB, Catherine Madeleine b: 16 APR 1877 in Hottviller [kappelenhoff],57720,Moselle,Lorraine,FRANCE, d: 5 DEC 1946 in Hottviller,57720,Moselle,Lorraine,FRANCE,
STAAB, Charles b: in Neuburg Steinhausen [steinhausen],DE-23974,Landkreis Nordwestmecklenburg,Mecklenburg Vorpommern,DEUTSCHLAND, d: BEF 1713 in Neuburg Steinhausen [steinhausen],DE-23974,Landkreis Nordwestmecklenburg,Mecklenburg Vorpommern,DEUTSCHLAND,
STAAB, Charles V. b: 9 JUN 1885
STAAB, Charles V. b: 9 JUN 1885
STAAB, Chretien b: 24 OCT 1783 in Hottviller,57720,Moselle,Lorraine,FRANCE,
STAAB, Christine b: 17 NOV 1759 in Rohrbach Les Bitche,57410,Moselle,Lorraine,FRANCE,
STAAB, Christine b: 5 SEP 1845 in Hottviller,57720,Moselle,Lorraine,FRANCE,
STAAB, Christine b: 15 APR 1846 in Hottviller,57720,Moselle,Lorraine,FRANCE,
STAAB, Christine b: 12 JUL 1877 in Paris,75020,Seine,Ile de France,FRANCE,
STAAB, Christophe
STAAB, Christophe b: 6 FEB 1709 in Puttelange Aux Lacs,57510,Moselle,Lorraine,FRANCE, d: 10 MAY 1791 in Puttelange Aux Lacs,57510,Moselle,Lorraine,FRANCE,
STAAB, Conrad b: 13 MAY 1723 in Rohrbach Les Bitche,57410,Moselle,Lorraine,FRANCE,
STAAB, Conrad b: 8 OCT 1764 in Rohrbach Les Bitche,57410,Moselle,Lorraine,FRANCE,
STAAB, Dominique b: 1728 in Hottviller,57720,Moselle,Lorraine,FRANCE, d: 27 JUL 1778 in Hottviller [ Neunkirchen Neunkircherhof],57720,Moselle,Lorraine,FRANCE,
Previous Page | Next Page
We want to hear from you! Take our WorldConnect survey

Search Ancestry Search Ancestry Search WorldConnect Search WorldConnect Join Ancestry.com Today! Join Ancestry.com Today!

WorldConnect Home | WorldConnect Global Search | WorldConnect Help

RootsWeb.com, Inc. is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. If you have a problem with a particular entry, please contact the submitter of said entry. You have full control over your GEDCOM. You can change or remove it at any time.